KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, Yahya Kemal Mahallesi Sair Sok No:1 Kat:1 Kağıthane/ İstanbul adresinde faaliyette bulunan Bulut Filo Yönetimi A.Ş. (“Bulut Filo”) tarafından işletilmekte olan Bulut Filo Yönetimi Mobil Uygulaması’nın (“Bulut Filo Mobil”) , Bulut Filo Yönetimi Websitesi’nin (“Websitesi”) işletilmesi sırasında Mobil Uygulama ve Websitesi Kullanıcıları (“Veri Sahibi”) tarafından Bulut Filo Yönetimi ile paylaşılan veya Bulut Filo Yönetimi’nin, Veri Sahibi’nin Mobil Uygulama’yı ve Websitesini kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesine ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir. Kullanıcılara ait verilerin, güvenli şekilde barındırılması sağlanmakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alınmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni ile, Mobil Uygulama ve Websitesi üzerinden sunmakta olduğumuz hizmetler çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin, hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.


1.Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Bulut Filo Yönetimi nezdinde ilgili mevzuata uygun olarak ve aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.


2.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

2.1. Bulut Filo Yönetimi nezdinde yürütülen ticari faaliyet kapsamında toplanan tüm bilgiler, Bulut Filo Yönetimi nezdinde yürütülen süreçlerde kullanılmak adına, Bulut Filo Yönetimi’nin faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamında temin edilen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, sözlü, yazılı, elektronik ortamda temin edilmektedir. Kişisel verileriniz, Bulut Filo Yönetimi tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Mobil uygulama ve Websitesi vasıtasıyla, sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve açık rıza gerektiren faaliyetler bakımından açık rıza hukuki sebepleri kapsamında toplanmaktadır.

2.2. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan alan bilgileri kapsayacaktır. - Kimlik ve İletişim Bilgisi: ad, soyad, telefon, e-posta adresi - Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi :Üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Mobil Uygulama hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Mobil Uygulama, Websitesi veya Canlı Destek ile iletişime geçme nedenleriniz.


 • İşlem Güvenliği Bilgisi: log-in credential bilgileri, parola bilgileri, kullanıcı hareketleri
 • Lokasyon Verisi: Sistemin doğru şekilde kullanımı ve güvenlik için alınan konum bilgileri,
 • Pazarlama Bilgisi: Alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Mobil Uygulama,websitesi ve çağrı merkezi üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile paylaştığınız yorumlarınız
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, Cihaz bilgisi

2.3. Kanunun 3. ve 7. maddeleri çerçeve anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.


2.4. KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, ürün veya hizmetlere ilişkin kullanıcı bilgilendirmelerinin gerçekleştirilmesi (örn. yasal bilgilendirmeler, hesap hareketleri bildirimleri), muhasebe ve finans işlemleri, müşteri ilişkileri yönetimi, talep ve/veya şikayetlerin değerlendirilmesi ile çözüme kavuşturulması, Bulut Filo Yönetimi tarafından sunulan hizmetlerden kullanıcılarımızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, bilgi güvenliğinin sağlanması, hesaba güvenli giriş işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, verilerin doğruluğunun ve kalite standartlarının sağlanması ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Verisi (isim-soyisim , telefon numarası, e-posta adresi)

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Lokasyon Verisi (açık rızanın varlığı halinde)

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yakın Üye İşyeri butonunun kullanılması halinde, en yakın Üye İşyeri’nin gösterilmesi
 • Üye İşyeri Potansiyeli taşıyan bölgelere ilişkin bilgi edinilmesi

Finans Verisi (Bakiye yükleme ve harcama işlem bilgisi verisi) (Mobil uygulama ve Websitesi üzerinden bakiye yükleme amacıyla gireceğiniz kart/banka bilgileri işlemin tamamlanmasından sonra Şirketimizce muhafaza edilmemektedir.)

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler.
 • İşlem Güvenliği Verisi (Güvenli giriş işlemlerinin temini amacıyla)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Talep / Şikayet Verisi (Destek hattından iletişime geçildiğinde, sorunun çözümüne ilişkin bilgiler)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

3.Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Aktarılması

Bulut Filo Yönetimi nezdinde paylaşılmış olan kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir. Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, meşru menfaat, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve açık rıza gerektiren faaliyetler bakımından açık rızanızın varlığı halinde;


 • Bulut Filo Yönetimi’nin faaliyetleri gereği, hizmetin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçlarıyla; üründe yer alan mevcut müşterilere, ileride yer alacak olan müşterilere, yurt içinde yerleşik tedarikçilerimize, (örn. çağrı merkezi, mobil altyapı sağlayan bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları), danışmanlarımıza, ihtilaf halinde hukuk danışmanlarımıza, grup şirketlerimize, alt işverenlere, program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlara, ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.
 • Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Şirketimizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına,
 • Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere, aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik yukarıda detayları yer alan üçüncü kişilere yine bu sınırlar dahilinde aktarılabilmektedir.

4.Verilerinizin Güvenliğinin Sağlanması

Üyelik bilgileri ve diğer kişisel verileriniz, üçüncü kişilerle, ilgili kanuna uygun olmayan şekilde paylaşılamaz ve bu verilerin güvenliğinden ilgili kanun uyarınca Bulut Filo Yönetimi sorumludur. Bulut Filo Yönetimi ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,


 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır. Bulut Filo Yönetimi ayrıca sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

5.Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.


6.Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Bulut Filo Yönetimi, sistemi kullanırken sağladığınız kişisel verileri, üyeliğin sona ermesinden itibaren 10 sene boyunca saklar. Bulut Filo Yönetimi’nin Kullanıcı hesaplarının sağladığı kişisel verileri saklama süreleri, verilen hizmetlerin sağlanmasındaki süreklilik göz önüne alınarak belirlenmiştir. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Bulut Filo Yönetimi tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


7.KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel
 • verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* birlikte info@bulutfilo.com adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Bulut Yönetimi’ne iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


*Başvuru esnasında kimliğinizi doğrulamaya yarayan T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb. bilgilerin, belgelerle birlikte başvuru evrakına eklenmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında hiçbir şekilde özel nitelikli kişisel veri (sağlık bilgisi, din bilgisi, etnik köken bilgisi gibi.) paylaşılmamasına özen göstermenizi rica ederiz.

8.Çerez Politikası

Bulut Filo Yönetimi’nin kullanımı sırasında; hizmetlerimizi geliştirmek ve daha kaliteli ve etkin bir hizmet sunabilmek için temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmemesi gözetilerek, meşru menfaatlerimiz kapsamında ve bazı çerezler kullanılabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Bulut Filo Yönetimi çerez politikamıza https://bulutfiloyonetimi.com/politikalar/cerez-politikasi linkinden ulaşabilirsiniz. Üye, Bireysel Kullanıcı Sözleşmesini ve işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ni kabul ettiğinde Bulut Filo Yönetimi’ne ait sistemlerde çerez kullanıldığını anladığını ve bundan dolayı Bulut Filo Yönetimi’nden her ne şekilde olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bulut Filo Yönetimi A. Ş.

Demo İçin Bize Ulaşın

Detaylı bilgi almak ve merak ettiğiniz sorulara yanıt bulmak için, aşağıdaki iletişim kanalları ile bizimle irtibata geçebilirsiniz.

0850 640 0850 info@bulutfilo.com